കെവിന്റെ കുടുംബത്തിന് 10 ലക്ഷം ; നീനുവിന് പഠനസഹായം

#

തിരുവനന്തപുരം (13-06-18) : ദുരഭിമാനക്കൊലയ്ക്ക് ഇരയായ കെവിന്‍റെ കുടുംബത്തിന് ധനസഹായം നൽകാൻ ഇന്ന് ചേർന്ന മന്ത്രിസഭായോഗം തീരുമാനിച്ചു. കെവിന്റെ കുടുംബാംഗങ്ങൾ ഇപ്പോൾ വാടക വീട്ടിലാണ് കഴിയുന്നത്. വീടുവയ്ക്കുന്നതിന് കുടുംബാംഗങ്ങൾക്ക് 10 ലക്ഷം രൂപയുടെ ധനസഹായം സർക്കാർ നൽകും. കെവിന്‍റെ ഭാര്യ നീനുവിന്റെ പഠനത്തിന്റെ ചെലവ് ഏറ്റെടുക്കാനും മന്ത്രിസഭാ യോഗം തീരുമാനിച്ചു.